contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
O PROJEKCIE
► "Wielkopolska musi wiedzieć" - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim. 
Podstawowe informacje o projekcie:
 1. Realizacja projektu od 1 grudnia 2009 roku do 30 września 2011 roku.
 2. Budżet projektu: 597 115,76 zł.
 3. Beneficjent: Wyższa Szkoła Logistyki.
 4. Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 5. Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie.
 6. Projekt ma charakter badawczy (podmioty badań 25 szkół kształcących na kierunkach technik logistyk / technik spedytor oraz 50 przedsiębiorstw stanowiących potencjalne miejsca pracy dla absolwentów tych kierunków).
 7. Numer projektu w Krajowym Systemie Informatycznym: POKL.09.02.00-30-077/09 (numer umowy o dofinansowanie: POKL.09.02.00-30-077/09-01)
Źródło finansowania projektu:
 1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Finansowanie projektu odbywa się w całości ze środków zewnętrznych (85% dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego a 15% z Budżetu Państwa).
 3. Bezpośrednim źródłem środków na realizację projektu jest Poddziałanie 9.2 Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki (dowiedz się wiecej).
Ceł główny projektu:
 1. Wzrost jakości kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor w 25 szkołach zawodowych w Wielkopolsce poprzez stworzenie bazy informacji operacyjnych dotyczących omawianych kierunków kształcenia oraz rynku pracy dla absolwentów tych zawodów (informacje pozwalające na doskonalenie kształcenia dzięki podjęciu trwałej współpracy szkół zawodowych z firmami transportowymi, spedycyjnymi i logistycznymi).

Powyższy cel główny zostanie zrealizowanych poprzez osiągnięcie czterech celów szczegółowych (dowiedz się więcej), które przekładają się na pięć głównych komponentów projektu. Komponentami tymi są (dowiedz się więcej):

 1. Stworzenie Logistycznej Platformy Badawczej (LPB).
 2. Przeprowadzenie badań terenowych w szkołach oraz firmach.
 3. Opracowanie diagnoz i analiz dotyczących rynku edukacyjnego w zakresie kształcenia  na kierunkach technik logistyk i technik spedytor oraz rynku pracy dla tych zawodów.
 4. Zorganizowanie cyklu 5 paneli dyskusyjno-problemowych.
 5. Stworzenie i udostępnianie szkołom materiałów i pomocy dydaktycznych.
Charakter projektu:

„Wielkopolska musi wiedzieć” jest projekt badawczym wpisującym się w określone w jego źródle finansowania działania polegające na diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wyższa Szkoła Logistyki będąc wiodącym podmiotem w zakresie edukacji logistycznej w Polsce podjęła się stworzenia i realizacji tego typu projektu w obszarze kształcenia logistycznego opierając się na:

I) czterech filarach zaangażowania WSL w edukację logistyczną na poziomie ponadgimnazjalnym:
 1. Konsekwentna realizacjia przyjętej roli patrona edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach: technik logistyk oraz technik spedytor w zakresie nowoczesnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku (WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH).
 2. Wdrażanie idei gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w obszarze logistyki poprzez aktywne działania oparte na dogłębnej analizie rynku edukacji logistycznej i rynku pracy.
 3. Poszukiwanie innowacyjnych dróg rozwoju wiedzy logistycznej szczególnie poprzez inicjowanie współpracy wszystkich szczebli edukacji logistycznej z przedsiębiorcami (rozwijana obecnie idea Zintegrowanego Łańcucha Kształcenia Logistycznego integrująca wszystkie działania w tym obszarze).
 4. Przekonanie, iż to podnoszenie efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego w obszarze logistyki jest jednym z najistotniejszych elementów dalszego rozwoju całej branży logistycznej w Polsce.
II) pięciu pytaniach badawczych (bezpośrednio stanowiących fundament budowy projektu „Wielkopolska musi wiedzieć”):
 1. Jaki jest obecnie stan edukacji logistycznej na poziomie ponadgimnazjalnym w województwie wielkopolskim?
 2. Jaki jest obecnie stan rynku pracy dla absolwentów kierunków technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim?
 3. Jakie jest dopasowanie dwóch powyższych elementów?
 4. Jakie narzędzia, rozwiązania są możliwe do wykorzystania w celu zwiększenia dopasowanie dwóch powyższych elementów?
 5. Jaką role odgrywa komunikacja pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami w obszarze edukacji logistycznej na poziomie ponadgimnazjalnym w województwie wielkopolskim?
 6. Jaki jest porządny, wzorowy stan dopasowania edukacji logistycznej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz rynku pracy dla jej absolwentów oraz jakie są możliwe drogi jego osiągnięcia?

Sposób budowy i realizacji projektu wynika przekonania, iż należy przestać tylko mówić o gospodarce opartej na wiedzy, a należy zacząć ją aktywnie budować. Ale nie w oparciu o niezrozumiałe narzędzia informatyczne, statystyczne czy przerośnięte instytucje, ale właśnie w oparciu o bezpośrednią współpracę edukacji i biznesu.

Korzyści dla szkół i firm płynące z realizacji projektu:

 1. Korzyści dla szkół (dowiedz się więcej)
 2. Korzyści dla firm (dowiedz się więcej)
Uczestniczące w projekcie szkoły oraz przedsiębiorstwa mają status podmiotów badań. Nie są angażowane w projekt na zasadzie czynnego partnera, ich udział ogranicza się jedynie do pomocy w przeprowadzeniu niektórych czynności badawczych. Dzięki uczestnictwu w projekcie firmy będą miały przede wszystkim możliwość zaangażowania się w dostosowywanie profilu absolwenta kierunków technik logistyk, technik spedytor do potrzeb rynku oraz będą miały bezpośredni dostęp do tych absolwentów. Szkoły będą mogły poprawić jakość kształcenia, pozyskać materiały dydaktyczne i kształcić nowocześniej, tak by ich absolwenci mieli znacznie większe szanse na pracę!

W sposób bardziej obrazowy można stwierdzić, iż projektu „Wielkopolska musi wiedzieć” jest próbą utworzenia w województwie wielkopolskim platformy komunikacyjnej pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach: technik spedytor i technik logistyk, a rynkiem pracy zgłaszającym potrzeby zatrudniania absolwentów tych specjalności poprzez szereg czynności badawczych umożliwiających wzajemne poznanie się tych dwóch podmiotów oraz stworzenie schematów form  ich współdziałania. Wysiłek podejmowany na rzecz opracowanie łatwych i efektywnych kanałów komunikacyjnych, a poprzez nie nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami, zaowocuje ofertami pracy dla absolwentów, miejscami praktyk, wsparciem procesu dydaktycznego przez przedsiębiorstwa i wspólnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Przedsiębiorstwa  otrzymają w zamian informacje ze szkół o liczbie absolwentów – techników logistyków i techników spedytorów kierowanych corocznie na rynek pracy, możliwości przyjmowania uczniów na praktyki zawodowe i wpływania na ich stopień przygotowania zawodowego oraz możliwość rekrutowania efektywniejszych pracowników spośród absolwentów tych szkół.

ZOBACZ RÓWNIEŻ