contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
bottom
KALENDARZ
bottom
KONKURS
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat akcji.
button-more
bottom
Źródło finansowania projektu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyższa Szkoła Logistyki realizuje projekt "Wielkopolska musi wiedzieć" ze środków przyznanych poprzez pozytywną decyzję Wojewódzkiego Urzędu Pracy (rola Instytucji Pośredniczącej dla danego konkursu) o dofinansowaniu niniejszego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (konkurs nr PO KL/9.2/1/09). Działanie to realizowanie jest w ramach komponentu regionalnego, dlatego obszar jego realizacji musiał zostać ograniczony do województwa wielkopolskiego.

► Najważniejsze informacje dotyczące Poddziałania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

1)
Alokacja na lata 2007 - 2013: 43 999 231,12 euro

2)
Typy realizowanego wsparcia:
- diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy
- programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
  • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)
  • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych
  • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących)
  • współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki)
  • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia
  • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne
  • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania
3) Typ beneficjenta:
- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

4)
Grupy docelowe (między innymi):
- uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych)
- szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
- partnerzy społeczno-gospodarczy
- pracodawcy

Źródło: Ulotka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotycząca Priorytetu IX POKL.