contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
bottom
KALENDARZ
bottom
KONKURS
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat akcji.
button-more
bottom
Modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z czego wynika potrzeba modernizacji kształcenia zawodowego?

Głównymi przesłankami modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce są m.in.: globalizacja i rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, przekształcenia w gospodarce, nowe techniki i technologie, szczególnie informacyjno-komunikacyjne oraz zmiany w organizacji pracy wynikające częściowo ze zmian technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności pracowników. Z tej perspektywy niezwykle istotna jest idea uczenia się przez całe życie (life long learning - LLL), zgodnie z którą do kwalifikacji i umiejętności wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami, poprzez kształcenie w trybie formalnym (szkolnym), pozaformalnym (dokształcanie, doskonalenie i szkolenie) oraz nieformalnym (samouczenie się oraz doświadczenie uzyskane w pracy).

Powoduje to ciągłą konfrontację szkolnictwa zawodowego z tymi wymaganiami, a w konsekwencji wymusza dostosowywanie podaży umiejętności do potrzeb rynku pracy, oczekującego nowych umiejętności w nowych miejscach pracy (new skills for new jobs).

Zaproponowane organizacyjne i merytoryczne zmiany w systemie kształcenia zawodowego wynikają z potrzeb polskiej gospodarki i rynku pracy, powiązanych z nimi strategii rozwoju kraju i regionów oraz naszych zobowiązań jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zobowiązania te odnoszą się zwłaszcza do odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz powiązanych z nią inicjatyw i dokumentów: Strategii uczenia się przez całe życie, Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji,  europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQARF), suplementu EUROPASS oraz walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się.

 

W marcu 2008 r. Rada Europejska podkreśliła, że inwestowanie w kapitał ludzki i modernizowanie pracy jest jedną z czterech priorytetowych dziedzin Strategii Lizbońskiej, oraz zwróciła się do Komisji Europejskiej o przedstawienie całościowej oceny przyszłego zapotrzebowania na kwalifikacje do roku 2020, uwzględniającej skutki zmian technologicznych i starzenia się społeczeństwa. Odpowiadając na mandat otrzymany od Rady Europejskiej, Komisja przedstawiła wstępną ocenę przyszłych wymagań w zakresie umiejętności w komunikacie Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie.

Z analizy tej wynika, że wymogi w zakresie kompetencji i kwalifikacji znacznie wzrosną we wszystkich zawodach i na wszystkich poziomach zatrudnienia, a popyt na wyższe i bardziej wyspecjalizowane umiejętności będzie się sukcesywnie zwiększał. Ponadto stwierdza się, że warunkiem wyposażenia obywateli w kluczowe kompetencje - w tym podstawowe umiejętności i wiedzę, będące podstawą dalszego podwyższania poziomu umiejętności - jest zagwarantowanie wszystkim dostępu do wysokiej jakości edukacji, podniesienie poziomu wykształcenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki.

W konkluzjach Rady Unii Europejskiej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) zawarte zostały cele strategiczne tej współpracy na następne dziesięciolecie: realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności, poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia, promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej, zwiększanie kreatywności i innowacyjności, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia. W ramach priorytetowych obszarów współpracy europejskiej w tej dziedzinie w pierwszym jej cyklu (2009-2011) za niezbędne uznano kontynuowanie prac nad przygotowaniem strategii uczenia się przez całe życie, rozwojem Europejskich Ram Kwalifikacji oraz rozszerzaniem mobilności w celach edukacyjnych. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy stało się także nieustannym wyzwaniem dla polskiego systemu kształcenia.

Raporty z badań prowadzonych na potrzeby pracodawców jednoznacznie odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie na pracowników wyposażonych w umiejętności zawodowe, ale powiązane z umiejętnościami ogólnymi takimi jak: umiejętności matematyczne, informatyczne, sprawne posługiwanie się językiem ojczystym i językiem obcym, umiejętności komunikacyjne, rozumienie, porządkowanie, ocenianie wartości i znaczenia informacji oraz samodzielność ich wykorzystywania w działaniu, rozwiązywanie problemów i zdolność myślenia analitycznego. Dobre wykształcenie ogólne nie tylko wspomaga wykonywanie wyuczonego zawodu, ale także stanowi bazę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ewentualnej ich zmiany. W pełni uzasadniona jest opinia wielu środowisk rynku pracy, dotycząca swoistego rozdźwięku pomiędzy funkcjonującym obecnie systemem kształcenia, w tym kształcenia zawodowego, a potrzebami rynku pracy.

W trakcie prac nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji wyraźnie akcentowana jest potrzeba zagwarantowania możliwości osiągania kwalifikacji na różnych ścieżkach uczenia się, tj. zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Interdyscyplinarne podejście do modernizacji kształcenia zawodowego umożliwi szkole tworzenie atrakcyjnej dla rynku pracy oferty edukacyjnej poprzez powiązanie tradycyjnego kształcenia w formach szkolnych z kształceniem w formach pozaszkolnych. Wartością nadrzędną jest to, aby szkoła zawodowa stała się rzeczywiście szkołą pozytywnego wyboru otwartą na ustawiczny wymiar edukacji.

Źródło: Informatora MEN (Założenia projektowanych zmian - Kształcenie zawodowe i ustawiczne)