contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
O PROJEKCIE
Dowiedz się więcej o projekcie "Wielkopolska musi wiedzieć"! Dowiedz się dlaczego wielkopolska musi wiedzieć, czego ta wiedza ma dotyczyć, oraz poznaj korzyści jakie przyniesie dla Ciebie projekt. Zawarte w tym dziale szczegółowe informacje dotyczące projektu pozwolą na pełne zrozumienie istoty działania Wyższej Szkoły Logistyki w obszarze ponadgimnazjalnej edukacji logistycznej.
info
Podstawy programowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definicja podstawy programowej.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyróżnia dwie definicje podstawy programowej.
Art. 3.
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 
13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;

13a) podstawie programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodzie – należy przez to rozumieć obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;

► Podstawy programowe kształcenia w zawodach.

Zgodnie z powyższą definicją są to "obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie
kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych".

Zawarte są w niej tzw. treści stałe zawodu, nie podlegające szybkim zmianom, wynikające z podstawowych funkcji pełnionych przez pracownika zatrudnionego na różnych stanowiskach pracy.

Podstawa programowa dla zawodu zawiera:

 1. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie:
  • opis kwalifikacji absolwenta,
  • specyficzne wymagania dla zawodu,
  • warunki techniczne niezbędne do podjęcia kształcenia,
  • warunki kadrowe,
  • kształcenie w różnych typach szkół,
  • powiązanie kształcenia zawodowego z kształceniem ogólnym.
 2. Podział godzin na bloki przedmiotowe.
 3. Podstawy programowe kształcenia w blokach programowych:
  • cele kształcenia,
  • treści kształcenia,
  • zalecenia dotyczące oceniania.

Do każdej podstawy programowej opracowano programy nauczania. Podstawy programowe kształcenia w zawodzie zatwierdza Minister Edukacji Narodowej.

Źródło: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Obowiazujęce podstawy programowe dla danych zawodów.
   (obecnie trawją prace na zaminą podstawy programowej dla zawodu technik logistyk - dowiedz się więcej)
  (obecnie trawją prace na zaminą podstawy programowej dla zawodu technik spedytor - dowiedz się więcej)
Dodatkowe informacje dotyczące podstaw programowych.
(...)W podstawie programowej wskazane są te treści, które muszą znaleźć się w kształceniu na danym etapie, co nie oznacza, że nie mogą pojawiać się one na innych etapach edukacji. Na przykład, pojęcia matematyczne występujące w podstawie programowej z matematyki dla gimnazjum wprowadzane są w sposób propedeutyczny w szkole podstawowej, są także rozwijane i utrwalane w szkole ponadgimnazjalnej. Edukacja matematyczna ma charakter spiralny – kształtowanie pojęć matematycznych nie może zamykać się w jednym etapie kształcenia.

Treści nauczania, które występują w zadaniach egzaminacyjnych na zakończenie etapu kształcenia, nie mogą wykraczać poza aktualną podstawę programową danego etapu. W zadaniach egzaminacyjnych mogą natomiast pojawiać się treści nauczania występujące na wcześniejszych etapach. Na przykład egzamin gimnazjalny obejmuje treści nauczania podstawy programowej z matematyki dla gimnazjum i szkoły podstawowej. Obszary wiadomości i umiejętności, których opanowanie powinno być sprawdzane wskazują standardy wymagań egzaminacyjnych.

Podstawa programowa nie sygnalizuje, w jakiej kolejności powinny być realizowane treści nauczania, nie dzieli ich na poszczególne lata nauki, nie określa hierarchii ich ważności, a w szczególności nie określa, ile czasu należy poświęcić na opracowanie poszczególnych zagadnień. Można zatem podjąć różne decyzje w sprawie kolejności realizacji treści nauczania lub w sprawie proporcji czasu przeznaczonego na zapoznanie z nimi uczniów. Można też w różny sposób poszerzyć zakres treści wskazany w podstawie programowej. Takie decyzje są uwzględniane w programach nauczania i dostosowanych do nich podręcznikach i materiałach pomocniczych.

Często mylnie utożsamia się podstawę programową z programem nauczania, a wykonanie wszystkich zadań z podręcznika z pełną realizacją podstawy programowej. Każdy program nauczania musi uwzględniać podstawę programową. Zwykle jednak zawiera też treści,
które poza tę podstawę wykraczają. Nauczyciel ma obowiązek realizacji programu nauczania (wybiera go spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowuje własny program nauczania).
I chociaż ma przy tym prawo do swobody stosowania takich metod nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych (np. zbiorów zadań), to w związku z przygotowywaniem uczniów do egzaminu zewnętrznego musi uwzględnić w pełni te
treści programowe, które zawarte są w podstawie programowej.

Marek Legutko, dyrektor CKE