contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
EFS
Dowiedz się więcej o źródle współfinansowania projektu "Wielkopolska musi wiedzieć"! Jeżeli interesujesz się zagadnieniem unijnych środków pomocowych, to w tym dziale znajdziesz zarówno zebrane w jednym miejscu podstawowe informacje teoretyczne, jak również praktyczne uwagi z realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Unia Europejska nie ma już tajemnic - wszystkiego dowiesz się na LPB.
info
EFS
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych UE, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw w UE. Z EFS pochodzi m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy.

EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach:
 1. przeciwdziałania bezrobociu
 2. rozwoju zasobów ludzkich.

Kształt i zasady funkcjonowania EFS w każdym państwie zależą od ich potencjału społecznego i gospodarczego, jednak działania w ramach EFS służą celom ponadnarodowym, co do których zgadzają się wszystkie państwa członkowskie. Każde działanie finansowane z EFS opiera się na czterech filarach polityki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie – działania na rzecz zwiększenia szans wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy
 2. Przedsiębiorczość – działania na rzecz powstawania i rozwoju nowych firm,
 3. Adaptacyjność – zdolności przystosowawcze do nowych warunków na rynku pracy, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców
 4. Równość szans – działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu obywateli do rynku pracy, w tym równego dostępu do pracy kobiet i mężczyzn.
► Możesz dowiedzieć się więcej o Europejskim Funduszu Społecznym:
 1. Poznaj historię powstania i rozwoju EFS.
 2. Obejrzyj film "Pomoc dla młodych przedsiębiorców".
 3. Obejrzyj filmy tematyczne dotyczące EFS.
 4. Zapoznaj się z profilem na Facebooku poświeconym EFS.
► Europejski Fundusz Społeczny w Polsce, 2007-2013.

Polska otrzyma w latach 2007-2013 największą alokacje środków EFS spośród wszystkich państw członkowskich. Wieloletni Program Operacyjny – pod nazwą „Kapitał Ludzki” – służy do zarządzania tym funduszem. Obejmuje on najbardziej znane obszary EFS, takie jak zatrudnienie, wykluczenie społeczne i kwalifikacje siły roboczej, jak również zajmuje się wyzwaniami z dziedziny edukacji i szkoleń. Program Operacyjny KL będzie także wspierał dobre rządzenie, służbę zdrowia i rozwój obszarów wiejskich. Obejmuje on dziesięć priorytetów. Priorytety 1-5 dotyczą wzmocnienia instytucji rynku pracy, polityki społecznej, edukacji i administracji publicznej. Priorytety 6-10 skupiają się na osobach fizycznych oraz przedsiębiorstwach w poszczególnych regionach (zobacz opis priorytetów).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz w 15 proc. ze środków krajowych.

Instytucjami odpowiedzialnymi w Polsce za organizację konkursów na projekty współfinansowane ze środków EFS (w ramach POKL) są:
a) komponent centralny (konkursy obejmujące cały kraj)

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
b) komponent regionlany (konkursy obejmujące poszczegółny województwa)
 1. Wojewódzkie Urzędy Pracy dla danych województw
 2. województwo wielkopolskie - WUP Poznań
ZOBACZ RÓWNIEŻ