contact
dots
map
dots
home
login:hasło:
...nie masz jeszcze konta? zarejestruj się!
EFS
Dowiedz się więcej o źródle współfinansowania projektu "Wielkopolska musi wiedzieć"! Jeżeli interesujesz się zagadnieniem unijnych środków pomocowych, to w tym dziale znajdziesz zarówno zebrane w jednym miejscu podstawowe informacje teoretyczne, jak również praktyczne uwagi z realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Unia Europejska nie ma już tajemnic - wszystkiego dowiesz się na LPB.
info
Priorytety POKL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Priorytety realizowane na poziomie centralnym (całego kraju):


I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Planuje się wdrożenie odpowiednich standardów usług we wszystkich publicznych służbach zatrudnienia oraz w 90% instytucji pomocy społecznej. Szkolenia pozwolą poprawić kwalifikacje pracowników w szerszej implementacji aktywnych polityk rynku pracy oraz realizacji działań na rzecz integracji społecznej.
Cele:
 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ).
 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy.
 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej.

II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Celem jest stworzenie poprzez rozszerzanie i udoskonalanie usług szkoleniowych oraz opracowanie systemu akredytacji dla instruktorów wykwalifikowanej siły roboczej zdolnej do przystosowywania się do zmian zachodzących w gospodarce. Doprowadzi to do zwiększenia ilości szkoleń w przedsiębiorstwach, tak, aby pomóc pracownikom i menadżerom w przygotowywaniu się i radzeniu sobie w podlegającym ciągłym zmianom otoczeniu. Usługi zdrowotne o wyższej jakości oraz programy profilaktyczne powinny wpłynąć na poprawę zdrowia pracowników. Wsparcie otrzymają również pracownicy powracający do pracy po chorobie.
Cele:
 1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw.
 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej.
 3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.
 4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy.
 5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego.
 6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia.

III. Wysoka jakość systemu oświaty
Wzmocnienie systemu edukacyjnego będzie polegało na wypracowaniu lepszych polityk i systemu zarządzania. Ulepszenie systemu kształcenia nauczycieli i kursów szkoleniowych pomoże sektorowi oświaty spełnić wymagania pracodawców. Stworzone zostaną narodowe ramy kwalifikacji i system wspierania kształcenia ustawicznego.
Cele:
 1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą.
 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
 3. Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach.
 4. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Ten priorytet pozwoli dostosować szkolnictwo wyższe do potrzeb nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. Przewiduje on zarówno wprowadzanie wyższych standardów na uczelniach i podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem, jak również samo zarządzanie badaniami oraz komercjalizację wyników prac badawczych i rozwojowych.
Cele:
 1. Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych.
 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno -przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym.
 4. Podniesienie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.

V. Dobre rządzenie

Wyższe standardy dla usług użyteczności publicznej, opracowywanie lepszych polityk oraz sprawniejsze ich wdrażanie to podstawowe zadania w ramach tego priorytetu. Usługi dla przedsiębiorców zostaną usprawnione, na przykład poprzez zredukowanie do siedmiu dni czasu potrzebnego do założenia firmy. Ogólne podniesienie standardów zarządzania doprowadzi do lepszego, długofalowego planowania budżetowego w instytucjach finansowanych ze środków publicznych.
Cele:

 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej.
 2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
 3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.
 4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej.

► Priorytety realizowane na poziomie regionalnym (województw):

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Aktywne polityki rynku pracy mające na celu aktywizację zawodową osób oraz pomoc w ich rozwoju osobistym obejmą 45% zarejestrowanych bezrobotnych. Kluczowi pracownicy publicznych służb zatrudnienia zostaną przeszkoleni, tak, aby mogli wspierać te polityki. Pomocą zostanie objęta bezrobotna młodzież oraz osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, takie jak kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.
Cele:
 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy.
 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych.
 3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich).
 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.

VII. Promocja integracji społecznej
Poprawa kwalifikacji pracowników instytucji pomocy społecznej i rozwój sektora ekonomii społecznej pomoże grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym uzyskać dostęp do rynku pracy. Osoby z tych grup objęte będą również działaniami wspierającymi ich integrację z rynkiem pracy.
Cele:
 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej.

VIII. Regionalne kadry gospodarki
Podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia szans szkoleniowych pracowników. Celem jest poprawa zdolności przystosowywania się pracowników oraz przedsiębiorstw do zmieniającej się gospodarki. Wsparcie uzyskają także działania na rzecz lepszego przewidywania i radzenia sobie ze zmianami, na przykład w ramach zarządzania.
Cele:
 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej.
 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Szerszy dostęp do edukacji dla wszystkich i promowanie kształcenia przedszkolnego jak również kształcenia ustawicznego osób dorosłych, zwłaszcza na obszarach wiejskich ma na celu pomoc w wyrównywaniu różnic pomiędzy regionami. Programy rozwojowe skierowane do szkół pomogą w niwelowaniu dysproporcji w jakości edukacji, zwłaszcza pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Promowany będzie równy dostęp do edukacji na obszarach wiejskich, poprzez rozwój kształcenia przedszkolnego. Zwiększone zostaną inwestycje w system kształcenia ustawicznego. Program pozwoli także opracować bardziej atrakcyjne kursy zawodowe na poziomie podstawowym i średnim oraz doprowadzi do poprawy umiejętności nauczycieli poprzez zdobywanie kwalifikacji w trakcie pracy
Cele:
 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.
 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarach wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego).
 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.
 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich.

oraz

X. Pomoc techniczna
Ten priorytet pomoże w zwiększeniu efektywności instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Cele:
 1. Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS.
 2. Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS.